QlikView中文论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 21705|回复: 535

QlikView11中文版入门培训

  [复制链接]
 • TA的每日心情
  开心
  2015-10-19 11:29
 • 签到天数: 65 天

  [LV.6]常住居民II

  31

  主题

  388

  帖子

  4768

  积分

  超级版主

  Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

  积分
  4768
  发表于 2015-3-13 19:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目录
  1简介..................................................................................................... 1
  1.1QlikTech................................................................................................ 1
  1.2QlikView................................................................................................ 1
  1.2.1 QlikView产品................................................................................... 1
  1.3 QlikView专业版..................................................................................... 2
  1.4课程....................................................................................................... 3
  1.41按部就班的指示,为您准备计算机课...................................................... 3
  1.5注意....................................................................................................... 5
  1.5.1程序版本........................................................................................... 5
  1.5.2键盘和鼠标使用方法........................................................................... 5
  1.5.3这种材料的文本格式........................................................................... 5
  2使用QLIKVIEW专业版............................................................................. 7
  2.1启动QlikView........................................................................................ 7
  2.2基本布局和导航....................................................................................... 8
  2.2.1基本导航........................................................................................... 9
  2.2.2基本布局........................................................................................... 9
  2.2.3练习– 搭建环境............................................................................... 10
  3工作表与工作表中对象........................................................................... 13
  3.1工作表的基础........................................................................................ 13
  3.1.1创建工作表...................................................................................... 13
  3.1.2工作表属性和排序............................................................................ 13
  3.1.3添加对象......................................................................................... 15
  3.2工作表对象........................................................................................... 16
  3.2.1活动中的工作表对象......................................................................... 17
  3.2.2在同一个工作表中移动工作表对象:................................................... 17
  3.2.3调整工作表对象的大小:................................................................... 17
  3.2.4在相同的工作表中复制工作表对象...................................................... 18
  3.2.5移动或者复制工作表到另一个工作表................................................... 18
  3.2.6选择键盘指令................................................................................... 18
  3.2.7同时用几个工作表对象工作................................................................ 19
  3.2.8移动工作表对象................................................................................ 19
  3.3练习– 创建你的工作表空间.................................................................... 19
  QlikeView专业版
  第 2 页
  4列表框................................................................................................ 21
  4.1简介..................................................................................................... 21
  4.1.1列表框的重要性................................................................................ 21
  4.1.2使用查询......................................................................................... 21
  4.1.3演示查询......................................................................................... 22
  4.1.4文本查询......................................................................................... 23
  ? 任何单一字符....................................................................................... 23
  4.2创建列表框........................................................................................... 24
  4.3活动列表框........................................................................................... 25
  4.3.1 在列表框作多值选择......................................................................... 25
  4.3.2多个列表框里同时选择...................................................................... 26
  4.3.3清除选择......................................................................................... 26
  4.3.4锁定和解锁...................................................................................... 27
  4.3.5选择和查询说明................................................................................ 27
  4.3.6标志................................................................................................ 27
  4.4列表框属性........................................................................................... 28
  4.4.1常规................................................................................................ 28
  4.4.2外观................................................................................................ 31
  4.4.3排序................................................................................................ 31
  4.4.4数字................................................................................................ 32
  4.4.5字体................................................................................................ 32
  4.4.6布局................................................................................................ 33
  4.4.7练习................................................................................................ 36
  5表格框................................................................................................ 38
  5.1简介..................................................................................................... 38
  5.2创建..................................................................................................... 38
  5.3选项..................................................................................................... 39
  5.4排序..................................................................................................... 39
  5.5格式..................................................................................................... 39
  5.5.1列的对齐......................................................................................... 39
  5.5.2样式................................................................................................ 40
  5.6打印数据.............................................................................................. 40
  5.7导出数据.............................................................................................. 40
  5.8练习..................................................................................................... 40
  QlikeView专业版
  第 3 页
  6多维选项框.............................................................................................. 43
  6.1简介..................................................................................................... 43
  6.2选择多维选项框..................................................................................... 43
  6.3创建一个多维选项框.............................................................................. 44
  6.4调整多维选项框大小.............................................................................. 45
  6.5格式化多维选项框................................................................................. 45
  6.6练习..................................................................................................... 45
  7文本对象............................................................................................ 46
  7.1简介..................................................................................................... 46
  7.2创建文本对象....................................................................................... 46
  7.2.1背景................................................................................................ 46
  7.2.2图像................................................................................................ 48
  7.2.3表达式和计算................................................................................... 49
  7.2.4工作表例子的简介............................................................................ 50
  7.2.5其它例子......................................................................................... 51
  7.3格式化,重设大小,复制和移动文本对象...................................................... 52
  8图表................................................................................................... 54
  8.1基本图表.............................................................................................. 54
  8.1.1移动和重设大小................................................................................ 54
  8.1.2复制................................................................................................ 54
  8.1.3自动最小化...................................................................................... 54
  8.1.4用快速类型改变图示改变类型............................................................ 55
  8.2创建图表.............................................................................................. 56
  8.2.1用快速图标向导创建图表................................................................... 56
  8.2.2使用属性对话框创建图表................................................................... 58
  8.3在图表中选择........................................................................................ 60
  8.4改变已有的图表属性.............................................................................. 60
  8.4.1排序和限制维度值............................................................................ 61
  8.4.2在图表中显示并且格式化数字............................................................ 61
  8.4.3调整维度标签................................................................................... 61
  8.4.4设置图表标题................................................................................... 62
  8.45图表其它属性.................................................................................... 62
  8.5常见的图表类型..................................................................................... 63
  8.5.1饼图................................................................................................ 63
  QlikeView专业版
  第 4 页
  8.5.2块图................................................................................................ 64
  8.5.3直方图............................................................................................ 64
  8.5.4漏斗图表......................................................................................... 65
  8.6关于数学表达式的注意事项..................................................................... 65
  8.7导出图表.............................................................................................. 67
  8.8图表参考.............................................................................................. 67
  8.9练习..................................................................................................... 68
  8.9.1练习– 图表的基础............................................................................ 68
  8.9.2练习– 可选择另外的图表.................................................................. 69
  9 多维图表,透视表.............................................................................. 72
  9.1多表达式的直方图................................................................................. 72
  9.2多维的透视表........................................................................................ 73
  9.3分组图表工具条..................................................................................... 75
  9.4更多的关于透视表和直表........................................................................ 77
  9.5使用下拉列表........................................................................................ 78
  9.6使用可见提示........................................................................................ 78
  9.7摘要– 表对比....................................................................................... 78
  9.8练习..................................................................................................... 79
  9.8.1练习– 多维图表............................................................................... 80
  9.8.2练习– 附加选项,多维图表............................................................... 80
  10测量图表........................................................................................... 82
  10.1为什么使用测量图表?......................................................................... 82
  10.2测量图表的类型................................................................................... 83
  10.3创建测量图表...................................................................................... 83
  10.4练习................................................................................................... 85
  11按钮................................................................................................. 87
  11.1QlikView中的按钮............................................................................... 87
  11.2创建和格式化按钮............................................................................... 87
  11.3快捷键按钮......................................................................................... 88
  11.4运行/导出按钮.................................................................................... 88
  11.5直线/箭头对象.................................................................................... 90
  11.6练习................................................................................................... 90
  12其它工作表对象.................................................................................. 91
  12.1统计框............................................................................................... 91
  QlikeView专业版
  第 5 页
  12.2当前选择框......................................................................................... 91
  12.3滑竿/日历对象.................................................................................... 91
  12.3.1滑竿样式....................................................................................... 92
  12.3.2 日历样式.................................................................................... 92
  12.4输入框............................................................................................... 92
  12.5书签物件............................................................................................ 93
  12.6自定义对象......................................................................................... 93
  12.7其它图表类型...................................................................................... 93
  12.7.1组合图.......................................................................................... 93
  12.7.2雷达图.......................................................................................... 93
  12.7.3散点图.......................................................................................... 94
  12.7.4网格图.......................................................................................... 94
  12.8练习................................................................................................... 94
  13布局中的其他设置............................................................................... 96
  13.1标题设置............................................................................................ 96
  13.2快速改变图表类型............................................................................... 96
  13.3图例设置............................................................................................ 96
  13.4参考线 / 图表中的文本......................................................................... 97
  13.5高级标题设置...................................................................................... 97
  13.6主题介绍............................................................................................ 98
  13.6.1应用主题....................................................................................... 98
  13.6.2创建主题....................................................................................... 98
  13.7练习................................................................................................... 98
  14其它表达式的使用............................................................................. 100
  14.1文本对象中的计算卷标和动态文本....................................................... 100
  14.2条件函数.......................................................................................... 100
  14.3图表属性表达式................................................................................. 101
  14.4颜色表达式....................................................................................... 101
  14.5列表框中的计算字段.......................................................................... 102
  14.6图表中的计算维度............................................................................. 102
  14.7表达式查看对话框............................................................................. 102
  14.8练习................................................................................................. 103
  15菜单设置......................................................................................... 105
  15.1用户参数.......................................................................................... 105
  QlikeView专业版
  第 6 页
  15.1.1用户参数: 常规............................................................................. 105
  15.1.2用户参数: 保存............................................................................. 105
  15.1.3用户参数: 编辑............................................................................. 105
  15.1.4用户参数: 设计............................................................................. 106
  15.1.5用户参数: 对象............................................................................. 106
  15.1.6用户参数: 汇出............................................................................. 106
  15.1.7用户参数: 打印............................................................................. 106
  15.1.8用户参数: 邮件............................................................................. 106
  15.1.9用户参数: 文件目录...................................................................... 107
  15.1.10用户参数: 安全........................................................................... 107
  15.1.11用户参数: 注册........................................................................... 107
  15.2文件属性.......................................................................................... 107
  15.2.1文件属性: 常规............................................................................. 107
  15.2.2文件属性: 打开............................................................................. 108
  15.2.3文件属性: 工作表.......................................................................... 108
  15.2.4文件属性: 服务器.......................................................................... 108
  15.2.5文件属性: 变数............................................................................. 108
  15.2.6文件属性: 安全............................................................................. 109
  15.2.7文件属性: 宏................................................................................ 109
  15.2.8文件属性: 组................................................................................ 109
  15.2.9文件属性: 表................................................................................ 110
  15.2.10文件属性: 排序........................................................................... 110
  15.2.11文件属性: 外观........................................................................... 110
  15.2.12文件属性: 数字........................................................................... 110
  15.2.13文件属性: 随机 (新) .................................................................... 110
  15.2.14文件属性: 字体........................................................................... 110
  15.2.15文件属性: 布局........................................................................... 110
  15.3工作表属性....................................................................................... 111
  15.3.1工作表属性: 常规.......................................................................... 111
  15.3.2工作表属性- 字段......................................................................... 111
  15.3.3工作表属性: 对象.......................................................................... 111
  15.3.4工作表属性: 安全.......................................................................... 111
  15.3.5工作表属性: 宏............................................................................. 111
  15.3.6工作表属性: 字体.......................................................................... 111
  15.3.7工作表属性: 布局.......................................................................... 111
  QlikeView专业版
  第 7 页
  15.4继承设置.......................................................................................... 111
  15.4.1快速继承设置............................................................................... 111
  15.4.2新对象的默认设置........................................................................ 112
  15.5练习................................................................................................. 112
  16 QLIKVIEW脚本: 桌面数据.................................................................. 113
  16.1QlikView 专业版的脚本限制................................................................ 113
  16.2在QlikView里加载数据..................................................................... 113
  16.3QlikView 能读取那些数据?.................................................................. 114
  16.4数据图的结构.................................................................................... 114
  16.5编辑脚本对话框................................................................................. 115
  16.6运行脚本.......................................................................................... 116
  16.7用表格文件向导加载文件.................................................................. 116
  16.7.1练习: 用表格文件向导加载文件...................................................... 116
  16.8重命名字段....................................................................................... 118
  16.8.1练习: 重命名字段.......................................................................... 118
  17报表和书签...................................................................................... 120
  17.1介绍– 报表....................................................................................... 120
  17.2报表类型.......................................................................................... 120
  17.3管理报表.......................................................................................... 120
  17.4报表的创建和编辑............................................................................. 121
  17.5书签简介.......................................................................................... 122
  17.6书签类型.......................................................................................... 123
  17.7管理书签.......................................................................................... 123
  17.8创建书签.......................................................................................... 124
  17.9用QlikView 服务器发送书签邮件........................................................ 124
  17.10作为附件发送, 其它选项................................................................... 125
  17.11练习............................................................................................... 125
  18布局和设计的最佳方式....................................................................... 126
  18.1差的设计.......................................................................................... 126
  18.2练习— 差的设计............................................................................... 126
  18.3好的设计.......................................................................................... 126
  18.4练习— 好的设计............................................................................... 127
  18.5用户友好设计.................................................................................... 127
  18.6图表和对象的基本选择....................................................................... 127
  QlikeView专业版
  第 8 页
  19商业案例讨论................................................................................... 129
  19.1设计需求.......................................................................................... 129
  19.2设计建议.......................................................................................... 129
  19.3布局需求.......................................................................................... 130
  19.4商业需求.......................................................................................... 130
  19.4.1关键度量..................................................................................... 130
  19.5KPI(关键绩效指标).............................................................................. 132
  19.6关键维度.......................................................................................... 132
  19.7趋势................................................................................................. 133
  19.8关键选项过滤.................................................................................... 133
  19.9对建立QlikView专业版的最后评论..................................................... 134
  20评论和结束语................................................................................... 136
  20.1评论................................................................................................. 136
  20.2协作................................................................................................. 136
  20.3结束语............................................................................................. 136
  21附录— 参考数据.............................................................................. 137
  21.1建议阅读.......................................................................................... 137
  21.1.1设计............................................................................................ 137
  21.1.2数据模型和分析............................................................................ 137

  通过目录可以知道,这绝对是中文版最好的入门教材欢迎大家下载:
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复  本帖子中包含更多资源

  您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

  x

  本帖被以下淘专辑推荐:

  回复

  使用道具 举报

  该用户从未签到

  0

  主题

  2

  帖子

  16

  积分

  QlikView新手

  Rank: 3Rank: 3

  积分
  16
  发表于 2015-3-20 11:27:23 | 显示全部楼层
  有中文版的太好了,英文渣滓
 • TA的每日心情
  开心
  2015-10-19 11:29
 • 签到天数: 65 天

  [LV.6]常住居民II

  31

  主题

  388

  帖子

  4768

  积分

  超级版主

  Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

  积分
  4768
   楼主| 发表于 2015-3-25 09:03:01 | 显示全部楼层
  QV小书童 发表于 2015-3-20 11:27
  有中文版的太好了,英文渣滓

  中文版的资料太少了,哎
 • TA的每日心情

  2015-3-25 21:31
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来乍到

  0

  主题

  2

  帖子

  86

  积分

  QlikView初级

  Rank: 5Rank: 5

  积分
  86
  发表于 2015-3-25 21:30:34 | 显示全部楼层
  好好学习,
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情

  1427290279
 • 签到天数: 1 天

  0

  主题

  1

  帖子

  39

  积分

  QlikView新手

  Rank: 3Rank: 3

  积分
  39
  发表于 2015-3-26 11:44:31 | 显示全部楼层
  初步接触,从基础开始学习,多谢大家的分享。
 • TA的每日心情
  开心
  2015-3-31 18:33
 • 签到天数: 2 天

  [LV.1]初来乍到

  0

  主题

  11

  帖子

  68

  积分

  QlikView初级

  Rank: 5Rank: 5

  积分
  68
  发表于 2015-3-26 16:36:57 | 显示全部楼层
  谢谢分享!
  回复

  使用道具 举报

 • TA的每日心情
  开心
  2015-10-19 11:29
 • 签到天数: 65 天

  [LV.6]常住居民II

  31

  主题

  388

  帖子

  4768

  积分

  超级版主

  Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

  积分
  4768
   楼主| 发表于 2015-3-27 09:03:34 | 显示全部楼层

  常来学习,欢迎欢迎。相互学习。
 • TA的每日心情
  开心
  2015-10-19 11:29
 • 签到天数: 65 天

  [LV.6]常住居民II

  31

  主题

  388

  帖子

  4768

  积分

  超级版主

  Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

  积分
  4768
   楼主| 发表于 2015-3-27 09:04:30 | 显示全部楼层

  不谢。常来学习,欢迎欢迎。相互学习。
 • TA的每日心情
  开心
  2015-10-19 11:29
 • 签到天数: 65 天

  [LV.6]常住居民II

  31

  主题

  388

  帖子

  4768

  积分

  超级版主

  Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

  积分
  4768
   楼主| 发表于 2015-3-27 09:05:11 | 显示全部楼层
  star98 发表于 2015-3-26 11:44
  初步接触,从基础开始学习,多谢大家的分享。

  常来学习,欢迎欢迎。相互学习。

  该用户从未签到

  0

  主题

  2

  帖子

  40

  积分

  QlikView新手

  Rank: 3Rank: 3

  积分
  40
  发表于 2015-4-6 18:55:09 | 显示全部楼层
  不錯 我正好想學習
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  关闭

  站长推荐上一条 /1 下一条
  小黑屋|QlikView中文论坛 ( 京ICP备14045409号-2申请友情链接  

  GMT+8, 2019-3-26 08:34 , Processed in 0.036420 second(s), 15 queries , Apc On.

  Powered by Discuz! X3.2 Designed by 999test.cn

  © 2001-2013 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表